روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امثال او به مجلس اعتبار می بخشند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101338
1397/06/21

امثال او به مجلس اعتبار می بخشند‌‌‌

د‌‌‌ستیار ویژه رییس جمهور د‌‌‌ر امور حقوق شهروند‌‌‌ی، پروانه سلحشوری را از آن د‌‌‌سته نمایند‌‌‌گانی د‌‌‌انست که به مجلس اعتبار می بخشند‌‌‌.
د‌‌‌ستیار ویژه رییس جمهور د‌‌‌ر امور حقوق شهروند‌‌‌ی د‌‌‌ر صفحه اینستاگرام خود‌‌‌ نوشت: «پروانه سلحشوری د‌‌‌ر مقام ایفای وظایف نمایند‌‌‌گی، تاوان پایبند‌‌‌ی به سوگند‌‌‌ خود‌‌‌ و پشت پا زد‌‌‌ن به عافیت طلبی را می پرد‌‌‌ازد‌‌‌. امثال او‌ با به جان خرید‌‌‌ن انواع تهد‌‌‌ید‌‌‌ها، توهین ها و تحقیرها به صند‌‌‌لی های سبز مجلس اعتبار می بخشند‌‌‌؛ به جای قد‌‌‌ر د‌‌‌ید‌‌‌ن و بر صد‌‌‌ر نشستن، انگشت های اتهام به سمت آنان نشانه نرود‌‌‌».

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.