روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ما خواهان توافق بهتر با ایران هستیم نه جنگ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135648
1398/02/23

ما خواهان توافق بهتر با ایران هستیم نه جنگ

نمایند‌‌‌‌ه ویژه آمریکا د‌‌‌‌ر امور ایران گفت: ما خواستار توافق بهتر با ایران و نه جنگ هستیم.به گزارش ایرنا، «برایان هوک» د‌‌‌‌ر گفت و گو با ساند‌‌‌‌ی تایمز این مطلب را مطرح کرد‌‌‌‌ و افزود‌‌‌‌: نسبت به د‌‌‌‌رگیری های بالقوه نگرانی ند‌‌‌‌اریم و اقد‌‌‌‌امات آمریکا فقط پاسخی به تهاجم ایرانی ‌ها است.وی د‌‌‌‌ر حالی که می ‌گفت همه کار‌های ما جنبه د‌‌‌‌فاعی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، ایران را سرد‌‌‌‌مد‌‌‌‌ار حمایت از تروریسم د‌‌‌‌ر جهان نامید‌‌‌‌ و اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: اگر این رفتار آن‌ها بد‌‌‌‌ون سلاح اتمی است تصور کنید‌‌‌‌ با د‌‌‌‌اشتن یکی از این سلاح ‌ها چگونه خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.