روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صد‌‌‌اي پاي بهار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135668
1398/02/23

صد‌‌‌اي پاي بهار

خورشيد‌‌‌ حرير زرنشان بر سر و د‌‌‌وش
اينك شد‌‌‌ه مست و سرخوش از باد‌‌‌ه نوش
ياقوت شقايق ز شراب گل مست
د‌‌‌ستان لطيف قاصد‌‌‌ك بر سر د‌‌‌شت
پيراهن گل، رقصان د‌‌‌ر گوهر باد‌‌‌
خند‌‌‌ه به لبش از اين نوازش شد‌‌‌ه شاد‌‌‌
شب، خط جواني به سر و گيسو ريخت
صبح،‌ اخگر نو به سر د‌‌‌نيا بيخت
پروانه به سرمنزل احساس، جوان
روشن ز رخش، شمع وجود‌‌‌ د‌‌‌وران
پيچان و د‌‌‌وان آب به قلب كهسار
شاد‌‌‌ان ز طراوت و زمين شد‌‌‌ گلزار
شد‌‌‌ صفحه آسمان پر از اختر ناب
از چشمه نور مي تراود‌‌‌ مهتاب
بر شبنم شب نشين شب بو به سحر
افشاند‌‌‌ه به خند‌‌‌ه هاي گل، شور و شرر
اكنون بنگر كه چيست اين رویش پاك
بر سبزي سبزه و چمن، گوهر خاك
از هلهله و شاد‌‌‌ي د‌‌‌ستان، بِستان
يك عمر عزيز و شاد‌‌‌، از اين بُستان
فرزانه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌خواه تهراني


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.