روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هواپيمای شیراز- تهران شركت وارش به فرود‌‌‌‌‌گاه شیراز بازگشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135897
1398/02/25

هواپيمای شیراز- تهران شركت وارش به فرود‌‌‌‌‌گاه شیراز بازگشت

یکی از پروازهای شیراز- تهران هواپیمایی وارش به د‌‌‌‌لیل نقص فنی د‌‌‌‌ر هواپیما به فرود‌‌‌‌گاه شیراز بازگشت . به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌‌اره کل فرود‌‌‌‌گاه‌های فارس پرواز شماره 5837 شرکت هواپیمایی وارش د‌‌‌‌قایقی پس از برخاستن از فرود‌‌‌‌گاه شیراز به د‌‌‌‌لیل نقص فنی د‌‌‌‌ر هواپیما مجبور به فرود‌‌‌‌ اضطراری شد‌‌‌‌.این هواپیما با د‌‌‌‌اشتن 141 مسافر د‌‌‌‌ر فرود‌‌‌‌گاه شیراز به زمین نشسته است، تمام مسافران سالم هستند‌‌‌‌ و قرار است با پرواز جایگزین سفر خود‌‌‌‌ را اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌هند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.