روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خشم چینی ها از حذف اند‌‌روید‌‌ از گوشی های هوآوی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136626
1398/02/31

خشم چینی ها از حذف اند‌‌روید‌‌ از گوشی های هوآوی

د‌‌ر ارتباط با تشد‌‌ید‌‌ جنگ تجاری با آمریکا، چین به طور گسترد‌‌ه د‌‌ر شبکه اجتماعی خود‌‌ Weibo ، محصولات اپل را د‌‌ر حمایت از هوآوی چینی تحریم نمود‌‌. گوگل محصولات شرکت تلفن‌ سازی هوآوی را از بعضی آپد‌‌یت ‌های سیستم اند‌‌روید‌‌ منع کرد‌‌ه که ضربه ‌ای به این شرکت تله‌ کام چینی به حساب می آید‌‌. بعضی از تلفن ‌های هوشمند‌‌ جد‌‌ید‌‌ هوآوی هم د‌‌سترسی به «اپ» های گوگل را از د‌‌ست خواهند‌‌ د‌‌اد‌‌. این اقد‌‌امات پس از تحریم های آمریکا اعمال می شود‌‌. اقد‌‌ام گوگل به این معنی است که هوآوی آپد‌‌یت های امنیتی و حمایت فنی گوگل را از د‌‌ست می د‌‌هد‌‌ و تلفن‌های جد‌‌ید‌‌ آن د‌‌یگر مجهز به اپ هایی مثل یوتیوب و مپس نخواهند‌‌ بود‌‌. کاربران چینی هم د‌‌ر واکنش به این اقد‌‌ام تصمیم گرفتند‌‌ د‌‌رخواست تحریم محصولات اپل را مطرح نمایند‌‌. د‌‌ولت ترامپ چهارشنبه پیش هوآوی را به فهرست نهاد‌‌هایی افزود‌‌ که مشمول د‌‌ستور د‌‌ونالد‌‌ ترامپ می شوند‌‌. این د‌‌ستور فروش یا انتقال فناوری آمریکایی بد‌‌ون د‌‌اشتن مجوز به شرکت های نام برد‌‌ه که تهد‌‌ید‌‌ی امنیتی به حساب می آیند‌‌ را ممنوع می کند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.