روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سخن :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138566
1398/03/20

سخن

اي بس كه نباشيم و جهان خواهد‌ بود‌
ني نام ز ما و ني نشان خواهد‌ بود‌
زين پيش نبود‌يم و نبد‌ هيچ خلل
زين پس چو نباشيم همان خواهد‌ بود‌

خیام

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.