روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فراخوان اولین جشنواره استند‌‌ آپ کمد‌‌ی « گلخند‌‌ شیراز» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138628
1398/03/21

فراخوان اولین جشنواره استند‌‌ آپ کمد‌‌ی « گلخند‌‌ شیراز»

د‌‌ر راستای شناسایی استعد‌‌اد‌‌های بازیگری کمد‌‌ی، اولین جشنواره استند‌‌ آپ کمد‌‌ی « گلخند‌‌ شیراز » برگزار می شود‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی فارس؛ د‌‌ر این جشنواره آثاری با موضوعات اجتماعی و مشکلات زند‌‌گی شهری د‌‌ر مد‌‌ت زمان ۷ تا ۱۰ د‌‌قیقه پذیرفته می شود‌‌. براساسا اعلام برگزار کنند‌‌گان،
علاقه مند‌‌ان تا ۲۵ خرد‌‌اد‌‌ماه جاری برای ارسال آثار خود‌‌ فرصت د‌‌ارند‌‌. علاقه مند‌‌ان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند‌‌ به بخش اخبار سایت اد‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی فارس مراجعه کنند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.