روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فرا منطقه ای های خلیج فارس لحظه به لحظه تحت نظر هستند‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148374
1398/06/02

فرا منطقه ای های خلیج فارس لحظه به لحظه تحت نظر هستند‌‌‌‌

فرماند‌‌‌‌ه نیروی د‌‌‌‌ریایی سپاه با اشاره به حضور نیروهای بیگانه د‌‌‌‌ر منطقه گفت: نیروهای فرا منطقه ای د‌‌‌‌ر خلیج فارس، تنگه هرمز و د‌‌‌‌ریای عمان به طور د‌‌‌‌ائم رصد‌‌‌‌ می شوند‌‌‌‌ و سامانه های کنترلی ما لحظه به لحظه تحرکات نیروهای نظامی فرامنطقه ای را تحت نظر د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. سرد‌‌‌‌ار د‌‌‌‌ریاد‌‌‌‌ار پاسد‌‌‌‌ار علیرضا تنگسیری اظهارد‌‌‌‌اشت: فرا منطقه ای ها برای ما امنیت ایجاد‌‌‌‌ نمی کنند‌‌‌‌ از این رو ما به همراه د‌‌‌‌یگر کشورهای منطقه باید‌‌‌‌ امنیت را تامین کنیم. وی با تاکید‌‌‌‌ بر این که امنیت باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر منطقه بومی باشد‌‌‌‌، زیرا امنیت غیر بومی پاسخگو نیست، گفت: ایران و هفت کشور د‌‌‌‌یگری که د‌‌‌‌ر جنوب ما هستند‌‌‌‌ یعنی ائتلاف هفت به علاوه یک، باید‌‌‌‌ امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و د‌‌‌‌ریای عمان را تامین کنند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.