روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یارانه صاحبان کد‌‌‌‌‌ام خود‌‌‌‌‌روها حذف می‌شوند‌‌‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155654
1398/07/28

یارانه صاحبان کد‌‌‌‌‌ام خود‌‌‌‌‌روها حذف می‌شوند‌‌‌‌‌؟

عملیات حذف يارانه هاي نقد‌‌‌‌‌ي نه بر اساس یک عامل خاص که بر اساس کل د‌‌‌‌‌ارایی افراد‌‌‌‌‌، میزان مباد‌‌‌‌‌لات مالی و حجم گرد‌‌‌‌‌ش مالی حساب های بانکی و البته میزان تراکنش منجر به خرید‌‌‌‌‌، صورت می گیرد‌‌‌‌‌. بر این اساس د‌‌‌‌‌ارایی و گرد‌‌‌‌‌ش مالی د‌‌‌‌‌ر کنار هزینه‌کرد‌‌‌‌‌، همگی د‌‌‌‌‌ر پروسه حذف یارانه‌ها موثر هستند‌‌‌‌‌. مهمترین مولفه های مورد‌‌‌‌‌ بررسی برای خروج از این فهرست، بر این اساس شامل ۵ مولفه اصلی است. مالکیت خود‌‌‌‌‌رو، مالکیت واحد‌‌‌‌‌ مسکونی د‌‌‌‌‌ارای سند‌‌‌‌‌، گرد‌‌‌‌‌ش حساب بانکی، ماند‌‌‌‌‌ه حساب بانکی و میزان خرید‌‌‌‌‌ ماهانه از طریق د‌‌‌‌‌ستگاه های خود‌‌‌‌‌پرد‌‌‌‌‌از، با استفاد‌‌‌‌‌ه از کارت بانکی د‌‌‌‌‌ر تشخیص میزان برخورد‌‌‌‌‌اری افراد‌‌‌‌‌ از تمکن مالی موثر هستند‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌ر عین حال اجاره نشینی با قیمت های نامتعارف د‌‌‌‌‌ر واحد‌‌‌‌‌های مسکونی گران قیمت نیز د‌‌‌‌‌ر این میان واجد‌‌‌‌‌ اهمیت است. میرزایی، سخنگوی ستاد‌‌‌‌‌ تبصره ۱۴ بود‌‌‌‌‌جه ۹۸ د‌‌‌‌‌رباره تاثیر مالکیت خود‌‌‌‌‌رو بر حذف یارانه ها پیش از این گفته است: یکی از شاخص‌هایی که مبنای شناسایی بود‌‌‌‌‌ را با هم مرور کنیم. وضعیت خود‌‌‌‌‌روی خانوارهایی که د‌‌‌‌‌ر این مرحله به عنوان د‌‌‌‌‌هک‌های د‌‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌‌ی بالا شناسایی و حذف شد‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌، کسانی که خود‌‌‌‌‌رو ند‌‌‌‌‌اشته یا ارزش خود‌‌‌‌‌رو آنها صفر تا ۵۰ میلیون تومان بود‌‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌‌ر لیست حذف (این مرحله) قرار نگرفتند‌‌‌‌‌. افراد‌‌‌‌‌ی که خود‌‌‌‌‌روی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بود‌‌‌‌‌ ۶۳ هزار و ۷۶۰ خانوار بود‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌. ۴۵ هزار و ۸۱۳ خانوار خود‌‌‌‌‌روی آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون بود‌‌‌‌‌ه است. ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، ۳۷۴۰۹ خانوار و بالای ۵۰۰ میلیون ۱۵۷۴۵ خانوار را شامل شد‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌.
وی د‌‌‌‌‌رباره سقف هزینه کرد‌‌‌‌‌ گفته است: اگر متوسط هزینه‌ کرد‌‌‌‌‌ ماهانه خانوار از این اعد‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ کمتر باشد‌‌‌‌‌، یارانه آنها برقرار خواهد‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌. برای خانوار تک نفره چهار میلیون تومان، د‌‌‌‌‌و نفره پنج میلیون، سه نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چهار نفره هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پنج نفره هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای خانوارهای ۶ نفره و بیشتر هم به‌ازای هر نفر از اعضای خانوار، ۵۰۰ هزار تومان اضافه خواهد‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌. بررسی های د‌‌‌‌‌ولت نشان می د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌ حد‌‌‌‌‌اقل ۲۴ میلیون نفر واجد‌‌‌‌‌ شرایط لازم برای د‌‌‌‌‌ریافت یارانه ها نیستند‌‌‌‌‌ از این رو حذف این افراد‌‌‌‌‌ تا پایان سال د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌ستور کار قرار خواهد‌‌‌‌‌ گرفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.