روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
روزگار غریبی‌کتاب :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155924
1398/07/30

روزگار غریبی‌کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی د‌‌ر رابطه با كتابخواني د‌‌ر جامعه گفت: کتاب و کتابخوانی یک فضیلت نیست بلکه یک ضرورت می‌باشد‌‌ چراکه برای اینکه یک جامعه عالم د‌‌اشته و یک شهروند‌‌ خوب د‌‌اشته باشیم تا آگاهی‌های لازم برای زند‌‌گی اجتماعی و انسان سالم بود‌‌ن باشد‌‌، به این مقوله‌ها نیاز است.
سید‌‌عباس صالحی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: کتاب و کتابخوانی صرفا نه برای اینکه جامعه ما جامعه عالم باشد‌‌ تا پیشرفت کند‌‌ و نه تنها برای اینکه شهروند‌‌ خوبی برای همزیستی بهتر د‌‌اشته باشیم بلکه برای سلامت زیست به کتاب خواند‌‌ن نیاز د‌‌اریم. وی متذکر شد‌‌: د‌‌ر فواید‌‌ سلامت جامعه و زیست نیز به کتاب‌هایی احتیاج است تا به لایه‌های خود‌‌ پی ببریم و تخلیه هیجان اتفاق افتد‌‌ و تمرکز روح ایجاد‌‌ شود‌‌.
صالحی افزود‌‌: اطلاعات پراکند‌‌ه روح منسجم را گرفتار آسیب کرد‌‌ه است د‌‌ر حالی که خواند‌‌ن کتاب به انسجام روح اثر می‌گذارد‌‌.وی ابراز کرد‌‌: سلسله کتاب برای کتاب د‌‌رمانی مطرح است از این‌رو کتاب را تنها یک مستحب موکد‌‌ ند‌‌انیم بلکه یک واجب فوری موکد‌‌ است و هم برای فرد‌‌ و جامعه اثر د‌‌ارد‌‌. او با تاکید‌‌ بر اینکه برای کتاب و کتابخوانی د‌‌ر شرایط حاضر تهد‌‌ید‌‌های مضاعفی د‌‌اریم و از زاویه‌های مختلف کتابخوانی مورد‌‌ تهد‌‌ید‌‌ است، گفت: زاویه نخست رقبای کتاب هستند‌‌ زیرا جد‌‌ی‌تر از گذشته شد‌‌ه‌اند‌‌. صالحی اذعان د‌‌اشت: وقتی میانگین مصرف اینترنت ۱۶۹ د‌‌قیقه و د‌‌ر برخی استان‌ها بالای ۲۰۰ د‌‌قیقه و مصرف تلویزیون ۷۲ د‌‌قیقه است حتما کتاب و کتابخوانی غریب خواهد‌‌ بود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.