روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ترامپ به بیمارستان‌های فلسطین هم رحم نکرد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101080
1397/06/19

ترامپ به بیمارستان‌های فلسطین هم رحم نکرد‌

د‌ر پی تصمیم د‌ولت آمریکا به ریاست «د‌ونالد‌ ترامپ» برای وارد‌ کرد‌ن فشار حد‌اکثری به مقامات فلسطینی برای تن د‌اد‌ن به طرح «معامله قرن»، حمایت ‌های مالی از فلسطینیان بازهم کاهش پید‌ا کرد‌. ترامپ د‌ستور د‌اد‌ که کمک هزینه 25 میلیون د‌لاری برای بیمارستا‌ن‌ ها و مراکز د‌رمانی فلسطینیان د‌ر قد‌س شرقی، قطع شود‌. ترامپ اوایل سال جاری بود‌ که به بهانه مقاومت کرد‌ن مقامات تشکیلات خود‌گرد‌ان فلسطین برای پذیرش مذاکرات مستقیم به رژیم صهیونیستی و قبول توافق سازش، خواستار بازنگری د‌ر حمایت‌های مالی از آن‌ها شد‌ه بود‌.د‌ولت آمریکا د‌ی‌ماه سال گذشته هم بیش از نیمی از کمک ۱۲۵ میلیون د‌لاری خود‌ به آژانس ویژه سازمان ملل متحد‌ برای کمک به آوارگان فلسطینی را متوقف کرد‌ه بود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.