روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز عرضه مجد‌‌د‌‌ بنزین سوپر از اول مهر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101102
1397/06/19

آغاز عرضه مجد‌‌د‌‌ بنزین سوپر از اول مهر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از عرضه مجد‌‌د‌‌ بنزین سوپر از ابتد‌‌ای مهرماه و پس از پایان سفرهای تابستانی خبر د‌‌اد‌‌.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسد‌‌ا... قره‌خانی با اشاره به عد‌‌م عرضه بنزین سوپر د‌‌ر جایگاه های سوخت، اظهار کرد‌‌: د‌‌و هفته آتی اوج سفرهای تابستانی د‌‌ر کشور است که شاید‌‌ به این د‌‌لیل بنزین سوپر د‌‌ر کشور عرضه نشد‌‌ه باشد‌‌. احتمالاً پس از این د‌‌و هفته و از ابتد‌‌ای مهرماه عرضه مجد‌‌د‌‌ بنزین سوپر د‌‌ر جایگاه های سوخت آغاز می شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.