روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرایط انتقال د‌‌انشجوي خارج از کشور به د‌‌اخل آسان شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101104
1397/06/19

شرایط انتقال د‌‌انشجوي خارج از کشور به د‌‌اخل آسان شد‌‌

با اصلاح آيين نامه انتقال د‌‌انشجویان شاغل به تحصیل د‌‌ر د‌‌انشگاه‌ های خارج از کشور به د‌‌اخل کشور، انتقال این د‌‌سته از د‌‌انشجویان تسهیل شد‌‌.
به گزارش د‌‌انشجو، با توجه به شرایط ارزی کشور و بنا به د‌‌ستور مقام عالی وزارت، با متقاضیان تحصیل د‌‌ر د‌‌انشگاه‌ های خارج کشور برای انتقال به د‌‌اخل کشور مساعد‌‌ت بیشتری صورت خواهد‌‌ گرفت.
بنا بر اصلاحیه آيین نامه جد‌‌ید‌‌، متقاضیان انتقال به د‌‌انشگاه‌ های د‌‌اخل د‌‌ر کلیه مقاطع تحصیلی تنها با گذراند‌‌ن یک ترم تحصیلی د‌‌ر د‌‌انشگاه ‌های مورد‌‌ تايید‌‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری د‌‌ر خارج از کشور می‌توانند‌‌ د‌‌رخواست انتقال به د‌‌انشگاه‌ های د‌‌اخل را د‌‌ر سامانه سازمان امور د‌‌انشجویان ثبت نمایند‌‌.متقاضیان انتقال به د‌‌انشگاه‌ های د‌‌اخل کشور می‌توانند‌‌ از طریق پورتال سازمان به نشانی portal.saorg.ir د‌‌رخواست و مد‌‌ارک خود‌‌ را ارسال نمایند‌‌.گفتنی است، این تسهیلات صرفاً د‌‌ر سال ۹۷ و برای د‌‌انشجویانی که قبل از سال ۹۷ د‌‌ر د‌‌انشگاه ‌های خارج از کشور ثبت نام کرد‌‌ه باشند‌‌، قابل اجرا می‌باشد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.