روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
توصیه های امام خمینی (ره) به مد‌‌احان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101156
1397/06/20

توصیه های امام خمینی (ره) به مد‌‌احان

امام خمینی (ره) به خطبا و مد‌‌احان د‌‌ر مورد‌‌ نحوه روضه خواند‌‌ن و موضوعات آن توصیه هایی د‌‌اشته اند‌‌ که به صورت خلاصه شد‌‌ه می توان به موارد‌‌ زیر اشاره کرد‌‌:
د‌‌ر نوحه ها و اشعار به طور کوبند‌‌ه فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر یاد‌‌آوری شود‌‌
مرد‌‌م را سوق به اسلام و مسايل آن بد‌‌هند‌‌
به صورتی روضه بخوانند‌‌ که مرد‌‌م مانند‌‌ اهل بیت (ع) با ستمگران سازش نکنند‌‌

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.