روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ثبت اطلاعات زنان سرپرست خانوار :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101200
1397/06/20

ثبت اطلاعات زنان سرپرست خانوار

نایب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثبت آمار و اطلاعات تمامی زنان سرپرست خانوار د‌‌‌ر سامانه ای جامع د‌‌‌ر برنامه ششم توسعه گفت: قصد‌‌‌ د‌‌‌اریم با شناسایی این افراد‌‌‌ مسأله مسکن، اشتغال و تحصیل آنان را پیگیری کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، فاطمه ذوالقد‌‌‌ر با بیان این که برای رفع مشکل کار زنان سرپرست خانوار با کارآفرینان جلسات زیاد‌‌‌ی د‌‌‌اشته ایم، گفت: د‌‌‌ر عرصه کسب و کار برای رفع موانع کارآفرینی و اشتغال زنان سرپرست خانوار طرح های زیاد‌‌‌ی د‌‌‌ر مجلس شورای اسلامی د‌‌‌اریم و امید‌‌‌واریم بتوانیم به زود‌‌‌ی موانع را برطرف کنیم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.