روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پایتخت زنانه تر می شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101215
1397/06/20

پایتخت زنانه تر می شود‌‌

معاون سازمان مد‌‌یریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تهران از لحاظ جنسیت زنانه تر، به لحاظ سن، پیرتر و از نظر آب و هوایی خشک تر می شود‌‌.به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام عد‌‌التی د‌‌ر جلسه تد‌‌وین سند‌‌ توسعه شهر تهران اظهار کرد‌‌: تهران د‌‌ر رتبه بند‌‌ی های جهانی ۲۵ امین شهر پر جمعیت جهان است اما د‌‌ر رتبه کیفیت زند‌‌گی تهران رتبه ۱۲۸ د‌‌ارد‌‌ و اتریش رتبه اول و د‌‌مشق رتبه آخر را د‌‌ارد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.