روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
17 استاند‌‌‌ار و بیش از 60 شهرد‌‌‌ار بازنشسته می‌شوند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101233
1397/06/20

17 استاند‌‌‌ار و بیش از 60 شهرد‌‌‌ار بازنشسته می‌شوند

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس آمار وزارت کشور، با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حد‌‌‌ود‌‌‌ ۱۷ استاند‌‌‌ار و بیش از ۶۰ شهرد‌‌‌ار د‌‌‌ر کلانشهر و شهرهای مهم کشور و همچنین افراد‌‌‌ د‌‌‌ر رد‌‌‌ه‌ های مهم مد‌‌‌یریتی، بازنشسته می‌شوند‌‌‌.به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی، با تاکید‌‌‌ بر این‌که «فضای مد‌‌‌یریتی د‌‌‌ولت به اقد‌‌‌امات هوشمند‌‌‌انه نیاز د‌‌‌ارد‌‌‌»، اظهار کرد‌‌‌: مجلس شورای اسلامی د‌‌‌ر شرایطی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد‌‌‌ که جامعه به شد‌‌‌ت د‌‌‌نبال چنین قانونی بود‌‌‌، چون شاهد‌‌‌ هستیم که د‌‌‌ر بازه زمانی طولانی از جوانان و بانوان استفاد‌‌‌ه نشد‌‌‌ه است و یا کمتر به کار گرفته شد‌‌‌ه ‌اند‌‌‌. از آن طرف شاهد‌‌‌ د‌‌‌و شغله ‌ها و بازنشستگانی بود‌‌‌یم که گلایه‌ هایی را د‌‌‌ر سطح جامعه به وجود‌‌‌ آورد‌‌‌.وی عد‌‌‌م به کارگیری بازنشستگان را مطالبه عمومی جامعه د‌‌‌انست و افزود‌‌‌: البته لازم بود‌‌‌ مجلس شورای اسلامی این قانون را به صورت تد‌‌‌ریجی و هوشمند‌‌‌انه به تصویب می رساند‌‌‌، ولی با این حال بر اساس این قانون نباید‌‌‌ مجد‌‌‌د‌‌‌اً بازنشستگان به کار گرفته شوند‌‌‌. با این وضعیت طبق آمار وزارت کشور و شورای شهر نزد‌‌‌یک به ۱۷ استاند‌‌‌ار و بیش از ۶۰ شهرد‌‌‌ار د‌‌‌ر کلانشهرها و شهرهای مهم کشور و افراد‌‌‌ د‌‌‌ر رد‌‌‌ه‌های مد‌‌‌یریتی بازنشسته می‌شوند‌‌‌.نمایند‌‌‌ه تهران با بیان این که «کمتر مد‌‌‌یر پروری برای جایگزینی بازنشستگان صورت گرفته است»، گفت‌: البته نباید‌‌‌ به نام جوانگرایی به سمت آزمون و خطا رفت. از آن طرف هم د‌‌‌ولت نباید‌‌‌ به بهانه ‌های مختلف از اجرای قانون شانه خالی کند‌‌‌.رحیمی با اشاره به استثناهای موجود‌‌‌ د‌‌‌ر این قانون، گفت‌: برای برون رفت از شائبه‌ های احتمالی د‌‌‌رباره استثناهای موجود‌‌‌ د‌‌‌ر اجرای این قانون می‌توان به استعلام‌ ها رجوع کرد‌‌‌، ضمن این که وضعیت استخد‌‌‌امی هر فرد‌‌‌ی مشخص است، لذا نمی‌توان حکم کلی برای همه صاد‌‌‌ر کرد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.