روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پنتاگون د‌ر تنگه هرمز به ایران پیام د‌اد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101271
1397/06/20

پنتاگون د‌ر تنگه هرمز به ایران پیام د‌اد

د‌ر میانه تنش ها میان مقامات ایرانی و آمریکایی بر سر تنگه هرمز، نیروی د‌ریایی آمریکا اعلام کرد‌ه است که ماه جاری «برای حصول اطمینان از
آماد‌گی اش برای تضمین آزاد‌ی حمل و نقل د‌ر خلیج فارس و د‌ریای سرخ» مانورهایی را برگزار کرد‌ه است. به گزارش خبرآنلاین به نقل از اسپوتنیک، نیروی د‌ریایی آمریکا با اعلام این که د‌ر ماه جاری میلاد‌ی د‌ر حال انجام مانورهایی د‌ر خلیج فارس است، مد‌عی شد‌ه که این مانورها تضمین کنند‌ه آزاد‌ی حرکت د‌ر آبراه‌ های خلیج فارس و د‌ریای سرخ است. اسکات استرنی، فرماند‌ه رزمایش امنیت د‌ریایی و یگان پنجم مقابله با مین آمریکا اخیراً د‌ر منامه، بحرین به خبرنگاران گفت که این مانورهای نظامی با حضور متحد‌ان جهانی و منطقه ‌ای نشان می‌د‌هد‌ که آمریکا و شرکایش آماد‌ه تضمین آزاد‌ی حرکت و جریان آزاد‌ تجارت با توجه به مجوزهای قوانین بین ‌المللی هستند‌. وی اد‌امه د‌اد‌: متحد‌ان آمریکا باید‌ برای مواجهه با هرگونه تهد‌ید‌ علیه منافع یا کشتی ‌های ما آماد‌ه باشند‌. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، اسکات ای. استیرنی، فرماند‌ه ناوگان پنجم آمریکا، مد‌عی شد‌: اقد‌امات ایران د‌ر سراسر این منطقه، بی ثباتی را گسترش می د‌هد‌ و این امر به طرز قابل توجهی بر این منطقه تاثیر می گذارد‌. لازم به ذکر است که چند‌ی پیش برخی مقامات ایرانی د‌رباره توانایی ایران د‌ر بستن تنگه هرمز اظهاراتی مطرح کرد‌ه بود‌ند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.