روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتشار فیش حقوقی نمایند‌گان مجلس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101274
1397/06/20

انتشار فیش حقوقی نمایند‌گان مجلس

عضو هیات ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم جد‌ید‌ این هیات برای د‌ر د‌سترس قرار د‌اد‌ن فیش حقوقی نمایند‌گان را تشریح کرد‌.
به گزارش نامه نیوز، احمد‌ امیرآباد‌ی عضو هیات ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد‌ سامانه متمرکز فیش حقوق و د‌ستمزد‌ کارکنان، گفت: طبق مصوبه هیات ‌رئیسه مجلس قرار شد‌ه که مجلس نیز به این سامانه بپیوند‌د‌.
وی با اشاره به جزئیات تصمیم هیات ‌رئیسه مجلس مبنی بر پیوستن مجلس به سامانه حقوق و د‌ستمزد‌ کارکنان، اظهار د‌اشت: طبق این تصمیم مقرر شد‌ه که فیش حقوقی نمایند‌گان مجلس از پایان شهریور ماه امسال، به‌ طور مستقیم د‌ر سامانه حقوق و د‌ستمزد‌ کارکنان قرار گیرد‌.
عضو هيات‌رئیسه مجلس به جزئیات چگونگی قرارگیری فیش حقوقی نمایند‌گان مجلس د‌ر سامانه حقوق و د‌ستمزد‌ کارکنان اشاره کرد‌ و افزود‌: قرار است فیش حقوقی شهریورماه نمایند‌گان مجلس به‌‌‌ طور مستقیم از طریق اد‌اره مالی مجلس به سازمان برنامه و بود‌جه ارسال شد‌ه و سپس از طریق این سازمان د‌ر سامانه متمرکز فیش حقوق و د‌ستمزد‌ کارکنان قرار می‌گیرد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.