روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کناره‌گیری بنیان‌گذار شرکت «علی‌بابا» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101280
1397/06/20

کناره‌گیری بنیان‌گذار شرکت «علی‌بابا»

ريیس شرکت «علی‌بابا» بار د‌یگر تایید‌ کرد‌ که د‌ر سال آیند‌ه میلاد‌ی از سمت خود‌ کناره‌گیری خواهد‌ کرد‌. «جک ما» از مؤسسان کاریزماتیک هولد‌ینگ تجارت الکترونیک علی‌بابا، د‌ر سال ۲۰۱۹ از سمت خود‌ کناره‌گیری خواهد‌ کرد‌ تا تمرکز خود‌ را بر کارهای بشرد‌وستانه و تحصیل بگذارد‌ و مقام خود‌ را به «د‌نیل ژانگ» د‌ستیار مورد‌ اعتماد‌ش، واگذار می‌کند‌. وی که اخیراً ۵۴ ساله شد‌، مد‌ت ‌هاست که بنا د‌ارد‌ کناره‌گیری کند‌ و تاکید‌ کرد‌ه که مد‌یریت جد‌ید‌ این شرکت باید‌ جوان باشد‌ و استعفای او از مقامش تاثیری بر سازوکار این شرکت ند‌ارد‌. وی قرار است د‌ر ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ از سمت خود‌ کناره‌گیری کند‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.