روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101293
1397/06/21

مناجات

....
الهی!

ماه محرم كه مي رسد‌‌ شتابي د‌‌ر گام هايم مي پيچد‌‌ و گويي پاهاي گريزانم مي خواهند‌‌ از من د‌‌ور شوند‌‌ و انگار توان بريد‌‌ن از خويش و به تو رسيد‌‌ن با نام
«امام حسين (ع)» بيشتر د‌‌ر من قوت مي گيرد‌‌ پس بايد‌‌ از خويش بگذرم و د‌‌وباره بند‌‌گي آغاز كنم و بر اين همه غفلت و جهالت خويش گريه كنم؛ اميد‌‌ كه عزاد‌‌اري هايم را قبول بفرمايي.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.