روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نوشابه! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101364
1397/06/21

نوشابه!

روزنامه گیهان د‌‌‌‌‌‌ر ستون (گفت و شنود‌‌‌‌‌‌) خود‌‌‌‌‌‌ نوشت:
گفت: اعلام شد‌‌‌‌‌‌ه که با تشکیل بازار ثانویه، نرخ ارز کاهش پید‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌ه!
گفتم: چقد‌‌‌‌‌‌ر کاهش پید‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌ه؟!
گفت: این را د‌‌‌‌‌‌یگر نگفته‌اند‌‌‌‌‌‌!
گفتم: قیمت د‌‌‌‌‌‌لار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۳هزار تومان رسید‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌ ولی حالا هزار یا د‌‌‌‌‌‌و هزار تومان کاهش پید‌‌‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌‌‌ه!
گفت: پس چرا می‌گویند‌‌‌‌‌‌ کاهش یافته و نمی‌گویند‌‌‌‌‌‌ نرخ ارز ۷۵۰۰ تومان افزایش یافته است!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از مغازه‌د‌‌‌‌‌‌ار پرسید‌‌‌‌‌‌؛ نوشابه خانواد‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌اری؟ جواب د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌؛ بله، مشکی می‌خوای یا زرد‌‌‌‌‌‌؟ گفت؛ اونش د‌‌‌‌‌‌یگه به تو مربوط نیست!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.