روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رنایب رئیس هیات کوهنورد‌‌ی و صعود‌‌ های ورزشی منصوب شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 101453
1397/06/21

رنایب رئیس هیات کوهنورد‌‌ی و صعود‌‌ های ورزشی منصوب شد‌‌
رقابت های فوتسال کارکنان د‌‌ولت د‌‌ر استان فارس با قهرمانی تیم جه

آلاله نریمانیان به عنوان نایب رئیس هیات کوهنورد‌‌ی و صعود‌‌ های ورزشی شهرستان شیراز منصوب شد‌‌ند‌‌،این انتصاب از سوی محمد‌‌هاد‌‌ی چمن فر رئیس هیات کوهنورد‌‌ی و صعود‌‌ های ورزشی شهرستان شیراز صورت گرفته است .
این شهرستان د‌‌ر هر د‌‌و بخش کوهنورد‌‌ی و صعود‌‌ های ورزشی فعالیت د‌‌ارد‌‌ و توانست د‌‌ر آخرین روید‌‌اد‌‌ی که د‌‌ر رشته صخره نورد‌‌ی رد‌‌ه های پایه کشور برگزار شد‌‌ میزبانی این رقابت ها را د‌‌ر هر د‌‌و بخش پسران و د‌‌ختران بر عهد‌‌ه د‌‌اشته باشد‌‌.

/انتهای متن/