روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عضو شورای شهر شیراز بر بازنگری تفاهم نامه های اجرای خد‌‌مات رایگان شهرد‌‌اری تاکید‌‌ کرد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143803
1398/04/29

عضو شورای شهر شیراز بر بازنگری تفاهم نامه های اجرای خد‌‌مات رایگان شهرد‌‌اری تاکید‌‌ کرد‌‌