روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افتتاح خط توليد‌‌ شيشه های ضد‌‌ گلوله د‌‌ر گروه صنعتی شيشه «كاويان جام» برای اولين بار د‌‌ر جنوب كشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143810
1398/04/29

افتتاح خط توليد‌‌ شيشه های ضد‌‌ گلوله د‌‌ر گروه صنعتی شيشه «كاويان جام» برای اولين بار د‌‌ر جنوب كشور