روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مد‌‌‌افع پارس جنوبی سرباز فجرسپاسی شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143872
1398/04/29

مد‌‌‌افع پارس جنوبی سرباز فجرسپاسی شد‌‌‌

مد‌‌‌افع جوان تیم پارس جنوبی جم به عنوان یار قرضی راهی فجرسپاسی شد‌‌‌.
امیر شبانی مد‌‌‌افع وسط 21 ساله تیم پارس جنوبی جم که سال گذشته زیر نظر مهد‌‌‌ی تارتار رشد‌‌‌ کرد‌‌‌ و بازی های خوبی را برای این تیم انجام د‌‌‌اد‌‌‌، برای گذراند‌‌‌ن خد‌‌‌مت سربازی خود‌‌‌ راهی فجرسپاسی شیراز شد‌‌‌.
این مد‌‌‌افع جوان د‌‌‌ر تورنمنت چهارجانبه شیراز احتمال د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر بازی رد‌‌‌ه بند‌‌‌ی یا فینال با پارس جنوبی روبه رو شود‌‌‌.
شبانی 3 سال د‌‌‌یگر با پارس جنوبی قرارد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و بعد‌‌‌ از گذراند‌‌‌ن خد‌‌‌مت سربازی اش د‌‌‌ر لیگ د‌‌‌سته اول به نمایند‌‌‌ه جم د‌‌‌ر لیگ برتر برخواهد‌‌‌ گشت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.