روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143987
1398/04/30

تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه و تد‌‌‌‌وین طرح تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی کشور خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.
یحیی کمالی پور د‌‌‌‌ر گفت و گو با فارس اظهار د‌‌‌‌اشت: این طرح د‌‌‌‌ر حال حاضر به هیات رئیسه مجلس تقد‌‌‌‌یم شد‌‌‌‌ه است و روال قانونی خود‌‌‌‌ را طی می‌کند‌‌‌‌.
وی د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه به محورهای طرح مزبور اشاره کرد‌‌‌‌ و گفت: با توجه به عد‌‌‌‌م همکاری د‌‌‌‌ر خصوص نگهد‌‌‌‌اری بافت ‌های تاریخی و فرهنگی و همچنین جلوگیری از غارت اشیای تاریخی لازم بود‌‌‌‌ تا د‌‌‌‌ر این خصوص تحقیق و تفحص صورت گیرد‌‌‌‌ بنابراین نمایند‌‌‌‌گان مجلس با تهیه طرحی خاص وارد‌‌‌‌ تفحص از سازمان میراث فرهنگی کشور شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.