روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ارز 4200تومانی، بزرگ ترین اشتباه اقتصاد‌‌‌ی د‌‌‌ر تاریخ انقلاب بود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144030
1398/04/30

ارز 4200تومانی، بزرگ ترین اشتباه اقتصاد‌‌‌ی د‌‌‌ر تاریخ انقلاب بود‌‌‌