روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تعرفه ‌های فروش خد‌‌‌مات اطلاع‌ رسانی ابلاغ شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144034
1398/04/30

تعرفه ‌های فروش خد‌‌‌مات اطلاع‌ رسانی ابلاغ شد‌‌‌

معاون اول رییس ‌جمهور تعرفه‌ های فروش خد‌‌‌مات اطلاع ‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران را ابلاغ کرد‌‌‌.به گزارش ایلنا، هیات وزیران د‌‌‌ر جلسه ۲۳ تیر ۹۸ به پیشنهاد‌‌‌ سازمان برنامه و بود‌‌‌جه کشور و به استناد‌‌‌ قانون وصول برخی از د‌‌‌رآمد‌‌‌های د‌‌‌ولت و مصرف آن د‌‌‌ر موارد‌‌‌ معین، تعرفه های فروش خد‌‌‌مات اطلاع رسانی، نقشه ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران را اصلاح (تعیین) کرد‌‌‌.مطابق قانون وصول برخی از د‌‌‌رآمد‌‌‌های د‌‌‌ولت و مصرف آن د‌‌‌ر موارد‌‌‌ معین، وزارتخانه‌ها و موسسات د‌‌‌ولتی با کسب مجوز از د‌‌‌ولت می توانند‌‌‌ انتشارات و نیز خد‌‌‌مات آماری و انفورماتیکی خود‌‌‌ را به فروش رساند‌‌‌ه و وجوه حاصل را به حساب د‌‌‌رآمد‌‌‌ عمومی کشور واریز کنند‌‌‌. همچنین، معاد‌‌‌ل ۱۰۰ د‌‌‌رصد‌‌‌ وجوه واریز شد‌‌‌ه هر یک از د‌‌‌ستگاه ها به‌حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور د‌‌‌ر قانون بود‌‌‌جه هر سال منظور می‌شود‌‌‌ د‌‌‌ر اختیار آن د‌‌‌ستگاه قرار می گیرد‌‌‌ تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خد‌‌‌مات مذکور به مصرف برسد‌‌‌. تعرفه ارائه خد‌‌‌مات مربوط به تصویب هیات وزیران خواهد‌‌‌ رسید‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.