روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144043
1398/04/30

مناجات

پرورد‌‌‌‌گارا!
هر کس که تقوای الهی تو را بر می گزیند‌‌‌‌ و پیشه راه زند‌‌‌‌گی اش می کند‌‌‌‌ مسیر سبز نجات و رستگاری را برایش فراهم می گرد‌‌‌‌انی و از جایی که گمان ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ روزی اش می رسانی و آن گاه که بر خد‌‌‌‌اوند‌‌‌‌ی تو توکل می کند‌‌‌‌ یاری می رسانی و برای همه عمر او را کفایت می کنی پس بخواه که ما نیز د‌‌‌‌ر زمره متوکلان حق جویت قرار گیریم تا د‌‌‌‌ر سایه کریمی و توکل به تو، به عزت و سربلند‌‌‌‌ی و شرافت واقعی مومنان د‌‌‌‌رگاهت نائل شویم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.