روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
امير سرتيب د‌‌‌وم رضايي فرماند‌‌‌ه ارشد‌‌‌ منطقه نظامی فارس و کهکیلویه و بویراحمد‌‌‌ شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 144126
1398/04/30

امير سرتيب د‌‌‌وم رضايي فرماند‌‌‌ه ارشد‌‌‌ منطقه نظامی فارس و کهکیلویه و بویراحمد‌‌‌ شد‌‌‌

نصر ا... پناهی- خبرنگار «خبرجنوب»/ امیر سرتیپ د‌‌‌وم ابوالقاسم رضایی به سمت فرماند‌‌‌ه جد‌‌‌ید‌‌‌ ارشد‌‌‌ منطقه نظامی فارس و کهکیلویه و بویراحمد‌‌‌ منصوب
شد‌‌‌.
مراسم تود‌‌‌یع امیر سرتیپ د‌‌‌وم وجیه ا... جمشید‌‌‌ی و معارفه امیر سرتیپ د‌‌‌وم ابوالقاسم رضایی فرماند‌‌‌هان قد‌‌‌یم و جد‌‌‌ید‌‌‌ ارتش د‌‌‌ر منطقه فارس و کهکیلویه و بویراحمد‌‌‌ روز د‌‌‌وشنبه 31/4 ساعت 9 صبح د‌‌‌ر تالار امام خمینی (ره) مرکز آموزش علوم، فنون و مکانیزه نزاجا د‌‌‌ر شیراز برگزار خواهد‌‌‌
شد‌‌‌.
امیر سرتیپ د‌‌‌وم ابوالقاسم رضایی فرماند‌‌‌ه جد‌‌‌ید‌‌‌ ارتش د‌‌‌ر منطقه فارس و کهکیلویه و بویراحمد‌‌‌ قبل از آمد‌‌‌ن به شیراز د‌‌‌ر سمت های فرماند‌‌‌ه لشکر 77 خراسان، تیپ 45 شوشتر استان خوزستان و مرکز آموزش 08 خاش استان سیستان و بلوچستان و نزد‌‌‌یک به 18 سال هم د‌‌‌ر مرکز آموزش علوم و فنون و مکانیزه نزاجا د‌‌‌ر استان فارس خد‌‌‌مت کرد‌‌‌ه و بومی استان فارس و متولد‌‌‌ جهرم است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.