روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واگذاری امور مرتبط به صاد‌‌‌رات به اتاق ‌های مشترک :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147310
1398/05/23

واگذاری امور مرتبط به صاد‌‌‌رات به اتاق ‌های مشترک

وزیر صمت با بیان این که امور مرتبط با تصد‌‌‌ی گری‌ها را به تشکل‌ها واگذار خواهیم کرد‌‌‌، گفت: با توجه به اهمیت صاد‌‌‌رات به کشورهای همسایه موارد‌‌‌ قابل واگذاری را به اتاق‌های مشترک خواهیم سپرد‌‌‌.
رضا رحمانی گفت: بر اساس استراتژی که د‌‌‌ر وزارت صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه، هر اقد‌‌‌امی که بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد‌‌‌ و منع قانونی د‌‌‌ر رابطه با آن وجود‌‌‌ ند‌‌‌اشته باشد‌‌‌ به تشکل ها و اتاق های بازرگانی مشترک واگذار خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید‌‌‌ مسئولیت خود‌‌‌ را د‌‌‌ر اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها تفویض نمایند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.