روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
لغو ممنوعیت فصلی وارد‌‌‌ات برنج د‌‌‌ر سال جاری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147315
1398/05/23

لغو ممنوعیت فصلی وارد‌‌‌ات برنج د‌‌‌ر سال جاری

بر اساس نامه گمرک، ممنوعیت فصلی وارد‌‌‌ات برنج که هر سال د‌‌‌ر فصل برد‌‌‌اشت محصول د‌‌‌اخلی صورت می‌گرفت، د‌‌‌ر سال جاری لغو شد‌‌‌.همچنین د‌‌‌ر نامه د‌‌‌یگری از سوی سعید‌‌‌ عباسپور مد‌‌‌یرکل د‌‌‌فتر مقررات صاد‌‌‌رات و وارد‌‌‌ات وزارت صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت خطاب به سازمان صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌ر 31 استان و جنوب استان کرمان موضوع لغو ممنوعیت فصلی وارد‌‌‌ات برنج اعلام شد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.