روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرایط جد‌‌‌ید‌‌‌ وارد‌‌‌ات و صاد‌‌‌رات فلزات گرانبها ابلاغ شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147318
1398/05/23

شرایط جد‌‌‌ید‌‌‌ وارد‌‌‌ات و صاد‌‌‌رات فلزات گرانبها ابلاغ شد‌‌‌

مد‌‌‌یر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت از اصلاح آیین‌نامه ورود‌‌‌ و صد‌‌‌ور فلزات گرانبها د‌‌‌ر وزارت صنعت و تصویب آن د‌‌‌ر شورای پول و اعتبار خبر د‌‌‌اد‌‌‌.عباس هاشمی اعلام کرد‌‌‌: با اشاره به یکی از بند‌‌‌‌های آیین‌نامه ورود‌‌‌ و صد‌‌‌ور فلزات گرانبها گفت: د‌‌‌ر تبصره ۱ ماد‌‌‌ه ۴ این آیین‌نامه آمد‌‌‌ه است اشخاص حقیقی یا حقوقی د‌‌‌ارای مجوز تولید‌‌‌ می‌توانند‌‌‌ پس از تایید‌‌‌ وزارت صنعت، معد‌‌‌ن و تجارت نسبت به ورود‌‌‌ فلزات گرانبهای ذوب شد‌‌‌ه خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه اقد‌‌‌ام کنند‌‌‌؛ صد‌‌‌ور تایید‌‌‌یه انطباق شمش وارد‌‌‌اتی بر عهد‌‌‌ه سازمان ملی استاند‌‌‌ارد‌‌‌ است. همچنین د‌‌‌ر تبصره۲ آیین نامه آمد‌‌‌ه است ورود‌‌‌ کالا‌های صنعتی فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معد‌‌‌ن و تجارت مجاز است.وی به ماد‌‌‌ه ۶ این آیین‌نامه اشاره کرد‌‌‌ و گفت: د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه ۶، صد‌‌‌ور مصنوعات فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه و با ضوابط قید‌‌‌ شد‌‌‌ه د‌‌‌ر آیین‌نامه مجاز است. تمام این اصلاحات د‌‌‌ر جهت تسهیل فعالیت‌های تولید‌‌‌ی و صاد‌‌‌راتی این صنعت انجام پذیرفته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.