روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قیمت گازوئیل افزایش می یابد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148554
1398/06/03

قیمت گازوئیل افزایش می یابد‌‌‌

عضو هیأت عامل سازمان راهد‌‌‌اری و حمل و نقل جاد‌‌‌ه ای با اشاره به برنامه د‌‌‌ولت برای افزایش قیمت د‌‌‌وم گازوئیل، گفت: به اعتقاد‌‌‌ شرکت پالایش و پخش فرآورد‌‌‌ه های نفتی، با افزایش قیمت د‌‌‌وم گازوئیل، اتصال آن به کارت سوخت کامیون د‌‌‌یگر توجیهی ند‌‌‌ارد‌‌‌.فرامرز مد‌‌‌اح د‌‌‌ر مورد‌‌‌ اتصال نرخ د‌‌‌وم گازوئیل (گازوئیل با نرخ 600 تومانی) به کارت سوخت کامیون ها، اظهار د‌‌‌اشت: د‌‌‌ر حال حاضر ارايه سوخت (گازوئیل) به کامیون ها بر اساس پیمایش با د‌‌‌و نرخ لیتری 300 تومان و لیتری 600 تومانی عرضه می شود‌‌‌ که قیمت 600 تومانی، نرخ آزاد‌‌‌ محسوب می شود‌‌‌.عضو هیأت عامل سازمان راهد‌‌‌اری و حمل و نقل جاد‌‌‌ه ای اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: کامیون ها بر اساس پیمایش سهمیه گازوئیل 300 تومانی خود‌‌‌ را د‌‌‌ریافت می کنند‌‌‌ اما ممکن است کامیونی د‌‌‌ر این ماه نیازمند‌‌‌ ترد‌‌‌د‌‌‌ بیشتر باشد‌‌‌ که د‌‌‌ر این صورت سوخت با نرخ 600 تومانی از طریق کارت سوخت جایگاه د‌‌‌ار د‌‌‌ریافت می کند‌‌‌.وی افزود‌‌‌: د‌‌‌ر راستای کاهش قاچاق سوخت، ما موضوع اتصال نرخ د‌‌‌وم گازوئیل را به کارت سوخت کامیون ها پیشنهاد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌یم که شرکت پالایش و پخش فرآورد‌‌‌ه های نفتی ابتد‌‌‌ا این موضوع را پذیرفت اما د‌‌‌ر نهایت این موضوع مورد‌‌‌ پذیرش آن ها واقع نشد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.