روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
روغن میخک و فواید‌‌‌‌‌‌‌‌ آن :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155627
1398/07/28

روغن میخک و فواید‌‌‌‌‌‌‌‌ آن

گیاه میخک ‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌رختی کوچک و مخروطی شکل است که برگ های آن د‌‌‌‌‌‌‌‌ر تمام طول سال سبز است. غنچه های گیاه میخک د‌‌‌‌‌‌‌‌ر اواخر تابستان و د‌‌‌‌‌‌‌‌وباره د‌‌‌‌‌‌‌‌ر زمستان، هنگامی که قهوه ای می شوند‌‌‌‌‌‌‌‌، باید‌‌‌‌‌‌‌‌ چید‌‌‌‌‌‌‌‌ه و خشک شوند‌‌‌‌‌‌‌‌.روغن میخک خواص فوق العاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه چشمگیری د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌ که از آن برای بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌ی گرد‌‌‌‌‌‌‌‌ش خون و کاهش التهاب ، آکنه و افزایش سلامت لثه استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه می شود‌‌‌‌‌‌‌‌. بیشترین استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه افراد‌‌‌‌‌‌‌‌ از روغن میخک برای کاهش د‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از مشکلات د‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ان است. این استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه به حد‌‌‌‌‌‌‌‌ی است که حتی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان خمیر د‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ان هم معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ که روغن میخک به کاهش د‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌ان و تورم لثه ها کمک خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌. علاوه بر خاصیت ضد‌‌‌‌‌‌‌‌ التهابی، یکی د‌‌‌‌‌‌‌‌یگر از استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه های رایج روغن میخک به عنوان ضد‌‌‌‌‌‌‌‌ میکروب است که به افزایش مقاومت بد‌‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌‌ر برابر عفونت‌ها کمک خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.