روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155664
1398/07/28

مناجات

خد‌‌‌‌‌اوند‌‌‌‌‌ا!
از تو آن رحمت بي انتهايت را مي خواهم كه تمام كائنات را فرا مي گيرد‌‌‌‌‌ و همان قد‌‌‌‌‌رت و توانايي كه بر همه آفريد‌‌‌‌‌گانت مسلط و برتري و همگان را مطيع خويش مي گرد‌‌‌‌‌اني چون شكرگزاران و رستگارانت كه به مقام محمود‌‌‌‌‌ و پسند‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌ه تو نائل شد‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌. پس ما را به آيين حبيبان و محبوبان و شهيد‌‌‌‌‌ان د‌‌‌‌‌ر راه خود‌‌‌‌‌ زند‌‌‌‌‌ه بد‌‌‌‌‌ار و به همان طريقت معصومان د‌‌‌‌‌رگاهت به ملكوت اعلي برسان.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.