روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برنامه خاموشي برق د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برخي از مناطق شيراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155715
1398/07/28

برنامه خاموشي برق د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برخي از مناطق شيراز

شركت توزيع نيروي برق شيراز اعلام كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به منظور سرويس و تعميرات تاسيسات توزيع برق، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت مساعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن شرايط جوي، برق مناطقي از شيراز به شرح ذيل قطع خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وشنبه 29/7/98
از ساعت 7 تا 11 خيابان سخاوت كوچه 8 و از ساعت 8 تا 12 بولوار آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مقابل اتوبوسراني.
سه شنبه 30/7/98
از ساعت 8 تا 12 بولوار تلاش پشت سيلو.
چهارشنبه 1/8/98
از ساعت 8 تا 12 بولوار سيبويه، روبه روي اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره مالي و نواحي.
پنجشنبه 2/8/98
از ساعت 8 تا 12 خيابان شهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبائيان و نواحي.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.