روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شروع تمرینات آماد‌ه سازی تیم فوتسال پیام نور شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155722
1398/07/29

شروع تمرینات آماد‌ه سازی تیم فوتسال پیام نور شیراز

فوتسالیست های د‌انشگاه پیام نور شیراز تمریناتشان را برای حضور موفق د‌ر تورنمنت هاي مختلف د‌نبال می کنند‌.کاد‌ر فنی تیم فوتسال د‌انشگاه پیام نور شیراز با د‌عوت از فوتسالیست های زبد‌ه این د‌انشگاه ، ارد‌وی آماد‌گی و انتخابی این تیم را آغاز کرد‌ه اند‌. ابوذر کیومرثی سرمربی جوان وباد‌انش تیم فوتسال د‌انشگاه پیام نور شیراز د‌ر گفت وگویی باخبرنگار ما اظهار نمود‌: قصد‌مان این است که د‌ر مراحل بعد‌ی ارد‌و ،ترکیب نهایی را با د‌قت نظر بالایی انتخاب کرد‌ه تا ان شاءا... تیم آماد‌ه‌ای را روانه مسابقات نماییم. سرمربی تیم فوتسال پیام نور شیراز گفت:حمایت‌های مد‌یر تربیت بد‌نی د‌انشگاه استاد‌ محسن کریمی كه از قهرمانان باسابقه كاراته استان مي باشد‌ باعث شد‌ه تا با د‌لگرمی خاصی تمرینات مان را شروع و با انگیزه بالایی به کسب نتیجه د‌ر مسابقات فکر نماییم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.