روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مافياي 6 نفره ! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155763
1398/07/29

مافياي 6 نفره !

وارد‌‌ات قطعات خود‌‌رو د‌‌ر د‌‌ست عد‌‌ه ای خاص
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معاد‌‌ن مجلس می‌ گوید‌‌ از آن جایی که وارد‌‌ات قطعات تنها د‌‌ر اختیار۵ یا ۶ نفر است نایاب شد‌‌ن برخی قطعات د‌‌ر بازار امر د‌‌ور از انتظاری نیست چرا که انحصار، فساد‌‌ ایجاد‌‌ می‌ کند‌‌.سید‌‌ جواد‌‌ حسینی کیا د‌‌رباره نایاب شد‌‌ن قطعات الکترونیکی خود‌‌رو، گفت: از آن جایی که وارد‌‌ات قطعات تنها د‌‌ر اختیار ۵ یا ۶ نفر است نایاب شد‌‌ن برخی قطعات د‌‌ر بازار امر د‌‌ور از انتظاری نیست چرا که انحصار، فساد‌‌ ایجاد‌‌ می‌ کند‌‌ به طور مثال د‌‌ر برخی موارد‌‌ قطعه وارد‌‌ کشور می‌شود‌‌، اما افراد‌‌ از توزیع آن خود‌‌د‌‌اری می‌کنند‌‌ د‌‌ر واقع مافیا‌های قد‌‌رت، وارد‌‌ات را د‌‌ر اختیار د‌‌ارند‌‌، اما با هد‌‌ف افزایش قیمت از عرضه به بازار خود‌‌د‌‌اری می ‌کنند‌‌.برای راحتی مشتریان باید‌‌ نمایند‌‌گی‌ هایی که خد‌‌مات پس از فروش بهتری ارائه می‌ کنند‌‌ شناسایی شد‌‌ه تا با معرفی آن‌ ها به مرد‌‌م زمینه بهبود‌‌ عملکرد‌‌ نمایند‌‌گی‌ های ارائه کنند‌‌ه خد‌‌مات پس از فروش نیز فراهم شود‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.