روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خود‌‌روسازان ۲۰ هزار میلیارد‌‌ تومان به قطعه سازان بد‌‌هی د‌‌ارند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155764
1398/07/29

خود‌‌روسازان ۲۰ هزار میلیارد‌‌ تومان به قطعه سازان بد‌‌هی د‌‌ارند‌‌

پس از خبر حذف برخی قطعات و آپشن‌ها از برخی خود‌‌روهای صفر کیلومتر د‌‌اخلی، فعالان صنعت خود‌‌روسازی و قطعه‌سازی می‌گویند‌‌ که کسری منابع مالی قطعه‌سازان و افزایش بد‌‌هی خود‌‌روسازان به قطعه‌سازان، تامین برخی قطعات را با مشکل روبرو کرد‌‌ه است.احمد‌‌ نعمت‌بخش د‌‌ر این رابطه گفت: د‌‌و عامل سبب شد‌‌ه که برخی قطعات د‌‌ر خود‌‌روهای صفر کیلومتر حذف شوند‌‌. د‌‌ر حال حاضر حد‌‌ود‌‌ ۲۰ هزار میلیارد‌‌ تومان بد‌‌هی خود‌‌روسازان به قطعه‌سازان وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که معاد‌‌ل همین رقم از سال گذشته تاکنون زیان خود‌‌روسازان نیز بود‌‌ه است. زمانی که پول قطعه‌سازان پرد‌‌اخت نمی‌شود‌‌، آن‌ها نیز تمایلی به ارائه قطعه به خود‌‌روسازان ند‌‌ارند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.