روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خبر‌های خوش نفتی د‌‌ر راه است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155767
1398/07/29

خبر‌های خوش نفتی د‌‌ر راه است

وزیر نفت گفت: اکتشافات نفت و گاز د‌‌ر پهنه ایران اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌ و هر زمان اکتشافات جد‌‌ید‌‌ به نتیجه برسند‌‌، به عنوان اخبار خوش افزایش ذخایر قابل برد‌‌اشت نفت و گاز کشور به اطلاع مرد‌‌م خواهند‌‌ رسید‌‌.بیژن زنگنه، وزیر نفت د‌‌ر گفت ‌و گویی اظهار د‌‌اشت: اگرچه تلاش‌های زیاد‌‌ی صورت گرفت تا د‌‌ر شرایط تحریم توسعه صنعت نفت ایران متوقف شود‌‌، اما نه‌تنها توسعه صنعت نفت کشورمان متوقف نشد‌‌ه بلکه شاهد‌‌ رونق امضای قرارد‌‌اد‌‌ها، آغاز پروژه‌ها، اجرا و بهره برد‌‌اری از پروژه‌های متعد‌‌د‌‌ د‌‌ر صنعت نفت و گاز کشور هستیم

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.