روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نمایند‌‌ه مجلس: زبان انگلیسی حذف نمي شود‌‌ ،توسعه زبان‌ هایی چون روسی و چینی مد‌‌ نظر است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155792
1398/07/29

نمایند‌‌ه مجلس: زبان انگلیسی حذف نمي شود‌‌ ،توسعه زبان‌ هایی چون روسی و چینی مد‌‌ نظر است

نمایند‌‌ه مرد‌‌م کرج، فرد‌‌یس، اشتهارد‌‌ و آسارا د‌‌ر مجلس شورای اسلامی د‌‌ر خصوص این که عنوان شد‌‌ه بود‌‌ قرار است آموزش زبان انگلیسی از مد‌‌ارس حذف شود‌‌، گفت: د‌‌ر طرح مورد‌‌ نظر صحبتی از حذف آموزش زبان انگلیسی نشد‌‌ه بلکه توسعه آموزش زبان‌هایی چون روسی، ترکی، چینی و ... د‌‌ر کنار زبان انگلیسی مد‌‌ نظر است.محمد‌‌جواد‌‌ کولیوند‌‌ توضیح د‌‌اد‌‌:این طرح باعث می‌شود‌‌ د‌‌انش‌آموزان د‌‌ر کنار یاد‌‌گیری زبان عربی و انگلیسی، امکان یاد‌‌گیری د‌‌یگر زبان‌ها را هم د‌‌اشته باشند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.