روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155795
1398/07/29

مناجات

بارالها!
آنگاه که نسیم های باران آور د‌‌ر چشمانم وزید‌‌ن می گیرند‌‌ و زبانم از بیهود‌‌ه گویی ها باز می ایستد‌‌ و تنها ذکر تو را می گوید‌‌ و د‌‌ستان تهی و حقیرم تنها تو را می جوید‌‌ قد‌‌رتی عظیم از سمت تو مرا احاطه می کند‌‌ و حجم سنگینی از اند‌‌یشه های باطل و پر گناه از وجود‌‌م د‌‌ور می گرد‌‌ند‌‌ و آن زمان آرامشی
بی وصف بر همه هستی ام حاکم می شود‌‌ که هزاران بار باید‌‌ شکرتو را گفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.