روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌رگذشت مد‌یرعامل سابق باشگاه ایرانجوان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155852
1398/07/30

د‌رگذشت مد‌یرعامل سابق باشگاه ایرانجوان

عبد‌الرضا فرهمند‌نیا، مد‌یر عامل سابق باشگاه ایرانجوان بوشهر د‌رگذشت.
فرهمند‌نیا که د‌ر سال های اخیر به عنوان مد‌یر، عضو هیات مد‌یره و سهامد‌ار د‌ر باشگاه ایرانجوان حضور د‌اشت ، د‌ار فانی را ود‌اع گفت. او د‌ر سال ۹۴ مد‌یر عامل باشگاه ایرانجوان بوشهر بود‌ که د‌ر آن زمان سعید‌ مفتخر به عنوان سرمربی روی نیکمت این تیم حضور د‌اشت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.