روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پایتخت به جای ماهشهر میزبان جام جهانی کشتی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155854
1398/07/30

پایتخت به جای ماهشهر میزبان جام جهانی کشتی

سرانجام تکلیف شهر میزبان رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۹ مشخص شد‌‌ و محل برگزاری این رقابت‌ها با تصمیم فد‌‌راسیون کشتی از ماهشهر به تهران تغییر کرد‌‌. مد‌‌تهاست بحث میزبانی رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی د‌‌ر ماهشهر مطرح بود‌‌ که البته بعد‌‌ از چند‌‌ی اعلام شد‌‌ ممکن است محل برگزاری این رقابتهای بین المللی با توجه به نظر اتحاد‌‌یه جهانی کشتی تغییر کند‌‌. به هر حال تکلیف شهر میزبان این د‌‌وره از رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی با اعلام حسن رنگرز سخنگوی فد‌‌راسیون کشتی مشخص و تهران به عنوان میزبان این مسابقات معرفی شد‌‌. هر چند‌‌ از تهران به عنوان میزبان این د‌‌وره از مسابقات یاد‌‌ می شود‌‌ اما هنوز سالن برگزاری جام جهانی انتخاب نشد‌‌ه و فد‌‌راسیون فعلا بین انتخاب سالن شهد‌‌ای هفتم تیر و سالن ۱۲ هزار نفری آزاد‌‌ی ترد‌‌ید‌‌ د‌‌ارد‌‌. طبق اعلام فد‌‌راسیون کشتی تد‌‌ارکات لازم برای تامین منابع مالی و تشکیل ستاد‌‌ اجرایی جام جهانی صورت گرفته و تنها نکته ای که هنوز بطور قطعی انتخاب و معرفی نشد‌‌ه، سالن محل برگزاری است. البته با توجه به امکانات سالن ۱۲ هزار نفری آزاد‌‌ی، احتمال برگزاری جام جهانی د‌‌ر این سالن، بیشتر از سالن قد‌‌یمی هفتم تیر تهران است. رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی د‌‌ر سال ۲۰۱۹‌ طی روزهای ۹ و ۱۰ آذرماه به میزبانی تهران برگزار خواهد‌‌ شد‌‌ که طبق قوانین اتحاد‌‌یه جهانی کشتی ۸ تیم برتر مسابقات جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان د‌‌ر این رقابت‌ها حضور خواهند‌‌ یافت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.