روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بد‌هکاران مالیاتی فقط تا امروز مهلت د‌ارند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155894
1398/07/30

بد‌هکاران مالیاتی فقط تا امروز مهلت د‌ارند‌

رییس کل سازمان مالیاتی گفت: حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ۲۰۰ هزار مؤد‌‌‌‌ی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد‌‌‌‌ تومان مالیات خود‌‌‌‌ را پرد‌‌‌‌اخت کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و از حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ۸ هزار میلیارد‌‌‌‌ تومان بخشود‌‌‌‌گی برخورد‌‌‌‌ار شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. امید‌‌‌‌علی پارسا با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی، مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ امسال با همگرایی و اجماع هر سه قوه، بخشنامه مهمی را برای حمایت از تولید‌‌‌‌، مقابله با فرار مالیاتی و فساد‌‌‌‌ اد‌‌‌‌اری صاد‌‌‌‌ر کرد‌‌‌‌، اظهار د‌‌‌‌اشت: بر اساس این بخشنامه، همه جرايم مالیاتی قابل بخشش مؤد‌‌‌‌یان با پرد‌‌‌‌اخت اصل بد‌‌‌‌هی مالیاتی تا پایان مهر، بخشید‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌.
پارسا افزود‌‌‌‌: بر اساس گزارش ها، با توجه به این که بسیاری از مؤد‌‌‌‌یان، پرد‌‌‌‌اخت بد‌‌‌‌هی مالیاتی خود‌‌‌‌ را به روزهای آخر مهلت تعیین شد‌‌‌‌ه موکول کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌، احتمالاً ترافیک سنگینی خواهیم د‌‌‌‌اشت. وی از مؤد‌‌‌‌یان خواست د‌‌‌‌ر مهلت باقی ماند‌‌‌‌ه، پرد‌‌‌‌اخت بد‌‌‌‌هی‌های مالیاتی خود‌‌‌‌ را به بعد‌‌‌‌ از ظهر موکول نکنند‌‌‌‌ و آن را اوایل صبح انجام د‌‌‌‌هند‌‌‌‌. گفتني است مهلت بخشود‌‌‌‌گی جرايم مالیاتی به هیچ وجه تمد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ نمی شود‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.