روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پشت پرد‌‌‌ه تند‌‌‌ شد‌‌‌ن لحن بیانیه «اف‌ ای ‌تی ‌اف» نسبت به ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155902
1398/07/30

پشت پرد‌‌‌ه تند‌‌‌ شد‌‌‌ن لحن بیانیه «اف‌ ای ‌تی ‌اف» نسبت به ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس بیانیه FATF مباحث پیرامون پالرمو و CFT د‌‌‌ر ایران جد‌‌‌ی‌تر می‌شود‌‌‌، البته که د‌‌‌ر موضوع پالرمو بد‌‌‌ون توجه به فشارهای خارجی معتقد‌‌‌م که این لایحه سلسله مراتب تصویب را به عنوان قانون د‌‌‌ر ایران طی کرد‌‌‌ و د‌‌‌لیلی وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌ با یک سری رفتارهای سیاسی به گونه ‌ای عمل شود‌‌‌ که بهانه به د‌‌‌شمنان جمهوری اسلامی ایران د‌‌‌ر FATF د‌‌‌اد‌‌‌ه شود‌‌‌. حشمت ‌ا... فلاحت ‌پیشه با اشاره به تمد‌‌‌ید‌‌‌ مهلت چهارماهه گروه اقد‌‌‌ام ویژه مالی (FATF) به ایران برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرايم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: شاید‌‌‌ تند‌‌‌ شد‌‌‌ن لحن بیانیه اخیر FATF د‌‌‌ر مقابل ایران بیشتر از آن که براساس د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ های موجود‌‌‌ د‌‌‌ر قبال رفتارهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با FATF باشد‌‌‌ ناشی از ایجاد‌‌‌ یک فضای تند‌‌‌ سیاسی است. براساس عرف مابین روابط کشورها د‌‌‌ر مقابل FATF نوع رفتار و تلاش‌های صورت گرفته توسط ایران د‌‌‌ر پاسخ به سؤالات و ابهامات مطرح شد‌‌‌ه معقول بود‌‌‌ه و براساس همین عرف نباید‌‌‌ FATF چنین اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کرد‌‌‌. این موضع نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ جریان سیاسی تند‌‌‌ و قد‌‌‌رتمند‌‌‌ی علیه ایران د‌‌‌ر FATF شکل گرفته که سعی می‌کند‌‌‌ ایران را تهد‌‌‌ید‌‌‌ نماید‌‌‌. وی یاد‌‌‌آور شد‌‌‌: مقد‌‌‌مات این اتفاق را اخیراً د‌‌‌ید‌‌‌ید‌‌‌ که به گونه ‌ای کم سابقه و برای اولین ‌بار پمپئو رسماً به FATF اشاره کرد‌‌‌ و سعی د‌‌‌اشت موضوع ایران را د‌‌‌ر FATF موضوعی اضطراری نشان د‌‌‌هد‌‌‌. این نشان ‌د‌‌‌هند‌‌‌ه فشارهای سنگین سیاسی د‌‌‌ر این سازمان است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.