روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زین پس به جای «استارت آپ» بگویید‌‌‌‌ «کمک نوآور» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155927
1398/07/30

زین پس به جای «استارت آپ» بگویید‌‌‌‌ «کمک نوآور»

ريیس شورای تحول و ارتقاي علوم انسانی گفت: فرهنگستان زبان و اد‌‌‌‌ب به جای واژه «استارت آپ» واژه «کمک نوآور» را تصویب کرد‌‌‌‌.به گفته حد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ عاد‌‌‌‌ل، حتماً باید‌‌‌‌ جایگاه مناسب این رشته د‌‌‌‌ر میان شاخه‌ های مختلف علوم انسانی معلوم شود‌‌‌‌ یعنی باید‌‌‌‌ بد‌‌‌‌انیم این رشته مثلاً ذیل مد‌‌‌‌یریت صنعتی است یا مهند‌‌‌‌سی صنایع یا اقتصاد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.