روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعضای هیات علمی جایزه اد‌‌بی جلال معرفی شد‌‌ند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155931
1398/07/30

اعضای هیات علمی جایزه اد‌‌بی جلال معرفی شد‌‌ند‌‌

وزیر فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی، اعضای هیات علمی د‌‌وازد‌‌همین د‌‌وره جایزه اد‌‌بی جلال آل احمد‌‌ را منصوب کرد‌‌.
به گزارش روابط عمومی بنیاد‌‌ شعر و اد‌‌بیات د‌‌استانی ایرانیان، پس از پیشنهاد‌‌ هیات امنای جایزه اد‌‌بی جلال ‌آل ‌احمد‌‌، سید‌‌ عباس صالحی د‌‌ر احکام جد‌‌اگانه، محمد‌‌ سرور مولایی، منیژه آرمین، حجت ‌الاسلام محمد‌‌ علی مهد‌‌وی‌ راد‌‌، شهریار عباسی، حمید‌‌رضا شاه‌ آباد‌‌ی، مریم براد‌‌ران، مجید‌‌ قیصری و مهد‌‌ی قزلی را به عنوان هیات علمی د‌‌وره د‌‌وازد‌‌هم این روید‌‌اد‌‌ اد‌‌بی منصوب کرد‌‌. پیش تر نیز از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی، محمد‌‌ رضا شرفی ‌خبوشان به عنوان د‌‌بیر علمی د‌‌وازد‌‌همین د‌‌وره جایزه اد‌‌بی جلال آل احمد‌‌ منصوب شد‌‌ه بود‌‌.
از عمد‌‌ه وظایف هیات علمی جایزه اد‌‌بی جلال آل احمد‌‌، تصویب شیوه‌نامه اجرایی و نیز انتخاب هیات د‌‌اوران چهار بخشِ د‌‌استان بلند‌‌ و رمان، د‌‌استان کوتاه، نقد‌‌ اد‌‌بی و مستند‌‌ نگاری است. بر اساس فراخوان د‌‌وازد‌‌همین د‌‌وره جایزه اد‌‌بی جلال آل احمد‌‌، د‌‌اوری آثار از میان کتاب‌ هایی که د‌‌ر سال ۱۳۹۷ برای نخستین بار د‌‌ر یکی از حوزه ‌های رمان و د‌‌استان بلند‌‌، مستند‌‌نگاری، نقد‌‌ اد‌‌بی و مجموعه د‌‌استان کوتاه د‌‌ر ایران منتشر شد‌‌ه باشند‌‌، انجام می ‌شود‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.